Bản in
NBB công bố Nghị quyết của HĐQT v/v phân phối cổ phiếu của đợt cháo bán ra công chúng