Bản in
NBB công bố Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua phương án và hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2014.