Bản in
Nghị quyết HĐQT v/v thông qua danh sách ứng viên đề cử, ứng cử vào HĐQT NBB nhiệm kỳ II (2010-2015)