Bản in
Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu