Bản in
CBTT-Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Hoàng Hữu Tương