Bản in
CBTT-Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2019


Tài liệu đính kèm:
- Biên bản họp ĐHCĐ bất thường 2019
- Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2019