Bản in
CBTT-Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận hợp tác đầu tư dự án De Lagi với Công ty CII