Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Đại hội đồng cổ đông
Thư mời họp ĐHCĐ thường niên 2016

Thư mời họp Đại hội Cổ đông thường niên 2016Tài liệu đính kèm:
- Nội dung trình của HĐQT;
- Nội dung trình của HĐQT bổ sung tại Đại hội;
- Giấy ủy quyền;
- Dự thảo quy chế điều hành Đại hội.