Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Thông tin tài chính
Báo cáo tài chính


Báo cáo Tài chính
Năm 2020:
 
   
Năm 2019:    
   
   
   
   
   
Năm 2018:    
   
   
   
   
   
Năm 2017:
 
   
Năm 2016: 
   

 
Năm 2015:    
   
  Năm 2014:    
     
  Báo cáo Thường niên


      Năm 2013
    Năm 2014
    Năm 2015
    Năm 2016
  Năm 2017
  Năm 2018