Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Đại hội đồng cổ đông
Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019Tài liệu đính kèm:
1_Nội dung trình của HĐQT
2_Giấy ủy quyền
3_Dự thảo Quy chế điều hành đại hội
4_Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT, BKS
5_Mẫu đề cử-ứng cử
6_Mẫu Sơ yếu lý lịch
7_Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025)
8_Báo cáo thường niên năm 2019: