Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Đại hội đồng cổ đông
CBTT: Biên bản họp-Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019

CBTT: Biên bản họp-Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019; Nghi quyết bầu CT HĐQT; Bầu Trưởng BKS
Vui lòng xem chi tiết tài liệu đính kèm:
- Biên bản họp ĐHCĐ năm tài chính 2019
- Nghị quyết ĐHCĐ năm tài chính 2019
- Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT
- Biên bản họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát