Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Đại hội đồng cổ đông
CBTT: Biên bản họp-Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2020

CBTT: Biên bản họp-Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2020Vui lòng xem file đính kèm:
- Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
- Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2020