Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Hội đồng quản trị
NBB công bố Nghị quyết của HĐQT v/v phân phối cổ phiếu của đợt cháo bán ra công chúng

NBB công bố Nghị quyết của HĐQT v/v phân phối cổ phiếu của đợt cháo bán ra công chúng