Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Hội đồng quản trị
NBB công bố Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua phương án và hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2014

NBB công bố Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua phương án và hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2014.